Referent/ka na úseku investic (Holice)

Město Holice nabízí v obci Holice volnou pracovní pozici "Referent/ka na úseku investic". Nástupní mzda je 30 000 – 40 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka na úseku investic
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Holice
Mzda:
30 000 – 40 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Holice
Holubova 1
53401

Další informace o volném místu

Tajemník Městského úřadu Holice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent/ka na úseku investic
Předpoklady pro podání přihlášky:
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, výpis z trestního rejstříku, státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
Kvalifikační požadavky:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Požadavky na odborné znalosti:
- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů
Další stanovené požadavky:
- dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
- samostatnost, spolehlivost a odolnost proti stresu
- osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
Výhodou:
- vzdělání technického nebo ekonomického směru (střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské)
- praxe na obdobné pozici
- znalost místních poměrů
Stručná charakteristika pracovní náplně:
- příprava investičních akcí, příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek, zadávání zakázek malého rozsahu
- zajišťování podkladů pro zpracovávání žádostí o dotace, zajišťování podkladů pro vyhodnocení akcí na dotace
- administrativa a příprava podkladů pro jednání orgánů samosprávy aj.
Pracovní poměr:
- uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou
Platové zařazení:
- 9. - 10. platová třída (dle dosaženého vzdělání) - viz nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů
Dále nabízíme:
- příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)
- příspěvek na stravování
- pružnou pracovní dobu a další výhody dle pravidel úřadu
Povinné náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul
- datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost
- telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- do 23. června 2024 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou a adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit "Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INVESTICE"
Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. září 2024 nebo dle dohody.
Město Holice si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí odboru správy majetku a výstavby města Lenka Kovaříková, MBA., e-mail kovarikova@mestoholice.cz, tel. 466 741 230 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

Kontakt na zaměstnavatele

Slobodová Jiřina Kovaříková Lenka,
telefon: 466 741 230
email: kovarikova@mestoholice.cz, slobodova@mestoholice.cz

Město Holice
Holice
53401

telefon: 466 741 211
email: holice@mestoholice.cz; vitman@mestoholice.cz


Poslední změna: před 2 týdny