Ředitel/ka příspěvkové organizace Kulturní dům města Holic (Holice)

Město Holice nabízí v obci Holice volnou pracovní pozici "Ředitel/ka příspěvkové organizace Kulturní dům města Holic". Nástupní mzda je 40 000 – 50 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel/ka příspěvkové organizace Kulturní dům města Holic
Obor(y):
Kultura a sport, Management
Obec:
Holice
Mzda:
40 000 – 50 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Holice
Holubova 1
53401

Další informace o volném místu

Rada města Holic vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Kulturní dům města Holic.

Předpoklady:- státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR;
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Požadavky kladené na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání;
- praxe v oboru a v řídící funkci kulturní organizace výhodou;
- dobré řídící, komunikační a manažerské schopnosti;
- spolehlivost, schopnost vést a motivovat tým lidí;
- vysoké pracovní nasazení;
- orientace v oblasti kultury, všeobecný kulturní rozhled;
- znalost základních principů, na nichž je založena činnost příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem výhodou;

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- datum a místo narození uchazeče;
- státní příslušnost uchazeče;
- místo trvalého pobytu uchazeče;
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
- telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče;
- datum a podpis uchazeče.

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce:
- originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon) - nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971.

Dále předložte:
Písemnou koncepci dalšího rozvoje Kulturního domu Holice (max. rozsah: 4 strany formátu A4, velikost písma: 12, řádkování: 1,0). Součástí koncepce budou následující informace:
- návrh směřování (vize) KD a všech jeho součástí (Kulturní dům, Africké muzeum Dr. Emila Holuba, půjčovna kostýmů, městská knihovna, galerie, kino), fungování organizace v rámci města / regionu,
- návrh organizační struktury KD,
- návrh financování KD s ohledem na výše uvedené.
Nedodržení maximálního rozsahu koncepce může být důvodem pro vyřazení uchazeče.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané, nebo neúplné přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 20.03.2023
Termín nástupu do funkce: dohodou
Forma přihlášky: písemná
Místo a způsob podání přihlášky: Městský úřad Holice, osobně nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KD města Holic".
Adresa, na kterou se přihláška odesílá:
Městský úřad Holice, Kancelář tajemníka, Holubova 1, 534 01 Holice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Ondřej Výborný
starosta
telefon: 466 741 201
email: vyborny@mestoholice.cz

Město Holice
Holice
53401

telefon: 466 741 211
email: holice@mestoholice.cz; vitman@mestoholice.cz


Poslední změna: před 1 rokem